موسسه زبان آلمانی گلبانگ
مشهد

لیست دوره ها

کد دوره تاریخ شروع تاریخ پایان برنامه شهریه استاد وضعیت
VIP117 فشرده VIP 7 ماهه 11/7/1396 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 17:30 الی 20:30 - شهریه به ریال 18000000 شهرام ایزدی تکمیل ظرفیت
VIP118 فشرده VIP 7 ماهه 20/7/1396 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 18000000 زهرا شبستری تکمیل ظرفیت
VIP116 فشرده VIP 7 ماهه 2/7/1396 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 18000000 وحید شیرازی تکمیل ظرفیت
vip 119 فشرده VIP 7 ماهه 5/8/1396 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 18000000 وحید شیرازی تکمیل ظرفیت
vip 120 فشرده VIP 7 ماهه 25/8/1396 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 18000000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
VIP121 فشرده VIP 7 ماهه 18/9/1396 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 18000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP122 فشرده VIP 7 ماهه 7/10/1396 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 18000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP123 فشرده VIP 7 ماهه 16/10/1396 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 10:00 الی 13:00 صبح - شهریه به ریال 18000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP124 فشرده VIP 7 ماهه 17/11/1396 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 18000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP125 فشرده VIP7 ماهه 1/2/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 19800000 دکتر علی باقرزاده تکمیل ظرفیت
VIP126 فشرده VIP7 ماهه 5/2/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 8 الی 11 صبح - شهریه به ریال 19800000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP127 فشرده VIP7 ماهه 5/2/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 19800000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP128 فشرده VIP7 ماهه 25/2/1397 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 16 الی 19 - شهریه به ریال 19800000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
NIT116 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 10/4/1397 اتمام یافت هر روز بجز جمعه ساعت 11 الی 14 - شهریه به ریال 25000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP129 فشرده VIP 7 ماهه 7/3/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 19800000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
NIT117 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 15/5/1397 اتمام یافت هر روز بجز جمعه ساعت 12 الی 15 - شهریه به ریال 25000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
VIP130 فشرده VIP 7 ماهه 5/4/1397 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 21800000 حمید نخ فروش تکمیل ظرفیت
VIP131 فشرده VIP7 ماهه 16/4/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 21800000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP132 فشرده VIP 7 ماهه 8/5/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 21800000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP133 فشرده VIP 7 ماهه 21/5/1397 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 21800000 حمید نخ فروش تکمیل ظرفیت
VIP134 فشرده VIP7 ماهه 30/5/1397 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 21800000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
VIP135 فشرده VIP 7 ماهه 15/6/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 24000000 سام دامغانی تکمیل ظرفیت
VIP136 فشرده VIP 7 ماهه 7/7/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 24000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
NIT118 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 15/7/1397 اتمام یافت هر روز بجز جمعه ساعت 10 الی 13 - شهریه به ریال 25000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP137 فشرده VIP 7 ماهه 8/7/1397 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 24000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP138 فشرده VIP7 ماهه 26/7/1397 اتمام یافت روزهای فرد ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 24000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP139 فشرده VIP 7 ماهه 5/8/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 24000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP140 فشرده VIP 7 ماهه 13/8/1397 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 24000000 امیر محمد اسدی تکمیل ظرفیت
NIT119 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 19/8/1397 اتمام یافت هر روز بجز جمعه ساعت 11 الی 14- شهریه به ریال 25000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP141 فشرده VIP 7 ماهه 19/8/1397 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 8 الی 11- شهریه به ریال 24000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP142 فشرده VIP 7 ماهه 6/9/1397 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 8 الی 11- شهریه به ریال 24000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP143 فشرده VIP 7 ماهه 6/9/1397 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 24000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP144 فشرده VIP 7 ماهه 15/10/1397 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 24000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP145 فشرده VIP 7 ماهه 15/10/1397 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 24000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
VIP146 فشرده VIP 7 ماهه 1/11/1397 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 8 الی 11- شهریه به ریال 24000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP147 فشرده VIP 7 ماهه 20/10/1397 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19 -شهریه به ریال 24000000 امین علیزاده تکمیل ظرفیت
Nit121 فشرده B2 17/9/1397 اتمام یافت روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22 - شهریه به ریال 7500000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
Nit122 فشرده B2 16/10/1397 اتمام یافت روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 9 الی 12 - شهریه به ریال 7500000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
Nit123 فشرده B2 23/11/1397 اتمام یافت روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 12 الی 15 - شهریه به ریال 8000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
VIP148 فشرده VIP 7 ماهه 15/11/1397 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22 -شهریه به ریال 24000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP149 فشرده VIP 7 ماهه 15/11/1397 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22 -شهریه به ریال 24000000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
VIP150 فشرده VIP 7 ماهه 15/12/1397 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19 -شهریه به ریال 24000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP151 فشرده VIP 7 ماهه 15/12/1397 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 27000000 دینا علیرضایی تکمیل ظرفیت
VIP152 فشرده VIP 7 ماهه 9/2/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22 -شهریه به ریال 27000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP153 فشرده VIP 7 ماهه 16/2/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19-شهریه به ریال 27000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP154 فشرده VIP 7 ماهه 25/2/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19-شهریه به ریال 27000000 دینا علیرضایی تکمیل ظرفیت
VIP155 فشرده VIP 7 ماهه 7/3/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 8 الی 11 صبح- شهریه به ریال 27000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP156 فشرده VIP 7 ماهه 19/3/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22 -شهریه به ریال 27000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP157 فشرده VIP 7 ماهه 30/3/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22 - شهریه به ریال 27000000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
Nit124 فشرده C1 20/4/1398 4 ماهه روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 12:30 الی 15:30 10000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
Nit125 فشرده B2 22/2/1398 3 ماهه روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 12 الی 15 - شهریه به ریال 8000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
VIP158 فشرده VIP 7 ماهه 16/5/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 27000000 شهرام ایزدی تکمیل ظرفیت
VIP159 فشرده VIP 7 ماهه 15/4/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19-شهریه به ریال 27000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
Nit120 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 10/2/1398 4 ماهه هر روز بجز جمعه ساعت 11 الی 14- شهریه به ریال 28000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP160 فشرده VIP 7 ماهه 16/5/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 8 الی 11صبح - شهریه به ریال 27000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP161 فشرده VIP 7 ماهه 31/5/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 8 الی 11 صبح- شهریه به ریال 27000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP163 فشرده VIP 7 ماهه 17/6/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 27000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
Nit126 فشرده B2 26/5/1398 5 ماهه روزهای زوج ساعت 19 الی 21 - شهریه به ریال 14000000 شهرام ایزدی تکمیل ظرفیت
VIP164 فشرده VIP 7 ماهه 14/7/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22 -شهریه به ریال 30000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
Nit127 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 16/6/1398 4 ماهه هر روز بجز جمعه ساعت 11 الی 14- شهریه به ریال 28000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP165 فشرده VIP 7 ماهه 10/7/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 8 الی 11- شهریه به ریال 30000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP166 فشرده VIP 7 ماهه 7/7/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19 - شهریه به ریال 30000000 همایون هاشم زاده تکمیل ظرفیت
VIP167 فشرده VIP 7 ماهه 29/8/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 30000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
Nit128 فشرده B2 7/7/1398 3 ماهه روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 12 الی 15 - شهریه به ریال 10000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
VIP168 فشرده B2 16/7/1398 5 ماهه روزهای فرد ساعت 19 الی 21- شهریه به ریال 14000000 همایون هاشم زاده تکمیل ظرفیت
VIP169 فشرده VIP 7 ماهه 29/7/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 30000000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
VIP170 فشرده VIP 7 ماهه 23/7/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 30000000 فاطمه حقی تکمیل ظرفیت
VIP171 فشرده VIP 7 ماهه 2/8/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 8 الی 11 صبح- شهریه به ریال 30000000 فاطمه حقی تکمیل ظرفیت
Nit129 فشرده B2 27/8/1398 3 ماهه روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 12:30 الی 15:30 10000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
VIP172 فشرده VIP 7 ماهه 25/8/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 8:30 الی 11:30- شهریه به ریال 30000000 شهرام ایزدی تکمیل ظرفیت
VIP173 فشرده VIP 7 ماهه 19/9/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22 -شهریه به ریال 30000000 فاطمه حقی تکمیل ظرفیت
VIP174 فشرده VIP 7 ماهه 9/10/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 30000000 دینا علیرضایی تکمیل ظرفیت
VIP175 فشرده VIP 7 ماهه 23/9/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 30000000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
Nit130 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده در حال بررسی... 4 ماهه هر روز بجز جمعه ساعت 11 الی 14- شهریه به ریال 32000000 خسرو امین رضایی منتظر فعال سازی
Nit131 فشرده B2 27/9/1398 3 ماهه روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 12:30 الی 15:30 - شهریه به ریال 10000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
Nit132 فشرده C1 در حال بررسی... 4 ماهه روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 12:30 الی 15:30 - شهریه به ریال 12000000 دکتر عسکریان منتظر فعال سازی
VIP176 فشرده B2 28/11/1398 3 ماهه روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 12:30 الی 15:30 - شهریه به ریال 12000000 دکتر عسکریان تکمیل ظرفیت
VIP177 فشرده VIP 7 ماهه 2/10/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 8 الی 11- شهریه به ریال 30000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
Nit133 Nitro+ 4 ماهه فوق فشرده 10/10/1398 4 ماهه هر روز بجز جمعه ساعت 11 الی 14- شهریه به ریال 32000000 حجت امین نیا تکمیل ظرفیت
VIP178 فشرده VIP 7 ماهه 7/11/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 30000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP179 فشرده VIP 7 ماهه 7/11/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 30000000 مجید رضاپور تکمیل ظرفیت
VIP180 فشرده VIP 7 ماهه 29/11/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 8 الی 11 صبح- شهریه به ریال 30000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP181 فشرده VIP 7 ماهه 30/11/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 30000000 منصور صفائیان تکمیل ظرفیت
VIP182 فشرده VIP 7 ماهه 29/11/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 30000000 حمید صدیقی وزیری تکمیل ظرفیت
VIP183 فشرده VIP 7 ماهه 10/12/1398 7 و نیم ماه روزهای زوج ساعت 16 الی 19- شهریه به ریال 30000000 خسرو امین رضایی تکمیل ظرفیت
VIP184 فشرده VIP 7 ماهه 15/12/1398 7 و نیم ماه روزهای فرد ساعت 19 الی 22- شهریه به ریال 30000000 حمید صدیقی وزیری ثبت نام
Online101 فشرده A1.1 27/12/1398 1.5 ماهه روزهای فرد ساعت 17 الی 19 - شهریه به ریال 4500000 در حال بررسی... ثبت نام
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش زبان های خارجی گلبانگ جوان می باشد.